Vuoden agility-TT 2020

1. Nyyppiksen Cog-Cog Lung Sengge  230p.

2. EE MVA BY JMVA LT JMVA EE JMVA BY JV-15 PAIM-T RTK3 RTK2 RTK1 Ajannan Bisaja 220p.

3. RTVA RTK4 RTK3 RTK2 RTK1 Karamain Umadevi  69p.