Vuoden paimennus-TT 2023

C.I.B. FI MVA LT MVA EE JMVA PAIM-T, PAIM-E, PAIM 1-2-3 Karamain Xandur Dali

1. C.I.B. FI MVA LT MVA EE JMVA PAIM-T, PAIM-E, PAIM 1-2-3 
Karamain Xandur Dali 
80 p. (PAIM3)
om. Anna-Maija Mellin & Sari Kupiainen

2. PAIM-T, PAIM-E, PAIM 1 RTK1 Ajannan Glea 
82p (PAIM1)
om. Anna Väänänen