Säännöt

TIIBETINTERRIERIT RY:n SÄÄNNÖT 


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tiibetinterrierit ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoitus on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:een kuuluvana rotujärjestönä edistää ja vaalia tiibetinterrierien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä Suomessa. 

3 § Yhdistyksen toimintamuodot 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua koskevaa valistustyötä 

– kouluttamalla ja opastamalla jäsenkuntaansa oikeaan koiranpitoon 

– harjoittamalla jalostus- ja pentuneuvontaa 

– järjestämällä rotua koskevia keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia 

– julkaisemalla jäsenlehden ja opetusmateriaalia sekä jakamalla tietoa puhdasrotuisten koirien kasvatustyöstä 

– järjestämällä näyttelyitä 

4 § Yhdistyksen jäsenet ja äänioikeus 

Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä tai jäsenyhdistyksiä, joita ovat rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät Tiibetinterrierit ry:n toiminnan tarkoitusperät ja joiden tarkoituksena on rodun harrastuksen edistäminen. 

Henkilöjäsenet ovat vuosi-, perhe- ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen perheeseen kuuluva henkilö. Perhejäsen ei saa yhdistyksen lehteä. Kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden hyväksi. Jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Vuosikokouksessa ja yhdistyksen ylimääräisessä vuosikokouksessa on jokaisella yli 18- vuotiaalla henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana, mikäli hän on suorittanut viimeksi erääntyneen jäsenmaksun. Jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla on yksi (1) ääni yhdistyksen kokouksissa. Puheoikeus jäsenten kokouksessa on jokaisella jäsenellä. 

5 § Jäsenluettelo 

Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen etu- ja sukunimi, osoite ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenellä on tarvittaessa oikeus tutustua omiin tietoihinsa. 

6 § Jäsenmaksu 

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun. Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä vuosittain jäsenmaksujen suuruudet erikseen kullekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava viimeistään kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Aiemmin ansaittuja jäsenetuja ei voi menettää. 

7 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut. 

Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on 

- täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai  

- menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai 

- kenneltoiminnassaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta menetellyt yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai vilpillisesti tai 

- jättänyt toistuvasti noudattamatta yhdistyksen kulloinkin voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa tai 

- on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä 

Edellä mainituilla perusteilla tapahtuvasta erottamisesta päättää hallitus, jolloin jäsenen erottamisen kannalla tulee olla kolme neljäsosaa (3/4) paikalla olevista hallituksen jäsenistä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on annettava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin. 

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksun määräaikaan mennessä maksamatta, hänen jäsenjulkaisunsa saanti keskeytetään ja hallitus tekee päätöksen hänen erottamisestaan kyseessä olevan toimintavuoden päättyessä. 

8 § Vuosikokous 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, joista kokouksessa päätetään. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, ja hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle, vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. 

Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava kerran joko yhdistyksen jäsenjulkaisussa tai jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn postiosoitteeseen lähetetyssä kirjallisessa tiedonannossa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 

9 § Päätöksenteko 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta niitä tilanteita, joissa sääntöjen mukaan vaaditaan määräenemmistö. 

Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, jollei lippuäänestystä erikseen vaadita. Henkilöäänestys on aina suljettu lippuäänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide muissa päätettävissä asioissa paitsi vaalissa. 

Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi ehdokas, joka saa eniten ääniä. Hallituksen jäsenen, varajäsenen tai muiden luottamushenkilöiden vaalissa, jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin monen ehdokkaan nimen, kuin valittavia on. Tällöin jokainen äänestyslippuun merkitty saa yhden äänen. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla. 

10 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

– kokouksen avaus 

– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen 

– valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 

– hyväksytään kokouksen työjärjestys 

– esitetään hallituksen toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 

– toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

– esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus ja toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle 

– hyväksytään em. toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 

– vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi vuodeksi 

– vahvistetaan jalostuksen tavoiteohjelma 

– valitaan hallitukselle yhdeksi toimikaudeksi puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana 

– hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 

– joka kolmas vuosi jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen kolmivuotiskaudeksi 

– valitaan yhdistyksen edustaja(t) Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin ja ehdokkaat sen valtuustoon sekä muihin tilaisuuksiin, joihin yhdistyksen edustusta tarvitaan 

– valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä kalenterivuodeksi kerrallaan 

– valitaan hallituksen tarpeellisiksi katsomien toimikuntien henkilöstö 

– käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset 

– käsitellään muut kokouksen hyväksymät ja esille tulevat asiat huomioon ottaen yhdistyslain  24 § määräykset 

– kokouksen päättäminen 

11 § Hallitus ja yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus 

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus, johon vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhdistyksen taloudenhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n henkilöjäseniä. 

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme (3). 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. 

Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen valitseman toimihenkilön kanssa. 

12 § Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen pöytäkirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja tilintarkastus on suoritettava ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien annettava hallitukselle vuosikokoukselle osoittamansa tarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

13 § Jalostustoimikunta 

Yhdistyksellä on pysyvä jalostustoimikunta, jonka tehtävänä on voimassa olevan Suomen Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymän rotumääritelmän pohjalta työskennellä rotutyypin ja sen erityispiirteiden säilyttämiseksi ja kaikilla tavoin edistää toiminnallaan rodun hyvinvointia. 

Jalostustoimikunnan tulee noudattaa Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n antamia jalostustoimikuntaa koskevia ohjeita sekä yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamaa jalostuksen tavoiteohjelmaa. 

Vuosikokous valitsee jalostustoimikuntaan jalostuksen tavoiteohjelman mukaan jalostusneuvojan sekä vähintään viisi (5) jäsentä, joiden toimikausi kestää kolme (3) vuotta. 

Jalostustoimikunnan on annettava vuosittain vuosikokoukselle osoittamansa toimintakertomus hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

14 § Jalostuksen tavoiteohjelma 

Yhdistyksellä tulee olla yleistä rodun kasvatusta ja jalostusta ohjaava ja palveleva jalostuksen tavoiteohjelma, jonka vuosikokous vahvistaa vuosittain tarvittaessa. Jalostuksen tavoiteohjelman muutokset julkaistaan jäsenlehdessä. Jalostuksen tavoiteohjelma on saatavissa jalostusneuvojalta.  

Jalostuksen tavoiteohjelman laatii jalostustoimikunta ja esittää sen vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. 

15 § Muut toimikunnat 

Yhdistyksen hallitus voi asettaa tarvittaessa alaisuudessaan toimivia toimikuntia hoitamaan niille osoittamiaan tehtäviä. Toimikunta laatii toimintakertomuksen hallitukselle vuosittain. 

16 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

17 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa yhdistyksen purkamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkautuessa tulee sen varat luovuttaa samaa tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle siten kuin yhdistyksen purkamisesta päättävässä jälkimmäisessä kokouksessa päätetään. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:lle ja yhdistysrekisteriviranomaisille. 

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.