Vuoden Rally-Toko -TT  2020

1. RTVA RTK4 RTK3 RTK2 RTK1 Karamain Umadevi 72,3p. 

2. RTK3 RTK2 RTK1 Lövskär's O Du Milde 29,4p.