Jalostusohjesääntö

1. JALOSTUSTOIMIKUNTA
​1.1. Tiibetinterrierit ry:n vuosikokous valitsee puheenjohtajan eli jalostusneuvojan ja vähintään 5 jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen kokous voi painavista syistä erottaa jalostusneuvojan tai jäsenen tai myöntää eron asianomaisen pyynnöstä kesken kolmivuotisen toimikauden.

1.2. Jalostustoimikuntaan valittavalta henkilöltä toivotaan:

 • Suomen Kennelliiton ja Tiibetinterrierit ry:n yhtäjaksoinen jäsenyys vähintään viiden vuoden ajan
 • Hyväksytysti suoritettu Suomen Kennelliiton kasvattajan peruskurssi
 • Henkilö on omistanut tiibetinterrierin vähintään 10 vuotta ja kasvattanut vähintään 5 pentuetta (tai omaa vastaavan käytännön kokemuksen)
 • Osallistuminen rotujärjestön kasvattajaseminaariin
 • Aktiivinen osallistuminen koiraharrastuksen eri muotoihin Suomen Kennelliiton ja Tiibetinterrierit ry:n tarkoituksia noudattaen ja edistäen, sekä em. järjestöjen ohjeiden ja määräysten noudattaminen koirankasvatuksessa
 • Perusteellinen rodun tuntemus, esim. ulkomuototuomarin pätevyys
 • Laajat tiedot koiranjalostuksesta, perinnöllisyydestä ja koiran käyttäytymisestä esim. alaan liittyvän koulutuksen myötä.

Jalostustoimikuntaan valitaan tehtävään sopivia henkilöitä, jotka nauttivat yleistä luottamusta ja ovat objektiivisia, pitkäjänteisiä ja yhteistyökykyisiä. Jalostustoimikunnan jäsenet ovat toimikautensa ajan rotujärjestön luottamushenkilöitä ja sen edustajia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

2. JALOSTUSTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELY JA TEHTÄVÄT
2.1. Jalostustoimikunnan työskentely on kollektiivista ja toimikunta kokonaisuudessaan vastaa antamistaan ohjeita. Yksityinen jäsen ei toimikunnan suostumuksetta anna erillisiä lausuntoja. Toimikunnan päätöksestä eriävän mielipiteensä jäsen sanelee toimikunnan muistioon. Jalostustoimikunta voi keskuudestaan nimetä luottamushenkilöt erityistä osaamista vaativiin tehtäviin tai käyttää ulkopuolisia avustajia.
2.2. Jalostustoimikunta huolehtii jalostuksen tavoiteohjelman noudattamista ja antaa tavoitteiden seurantaohjelmaan kuuluvat raportit.
2.3. Jalostustoimikunta kerää, arkistoi ja julkistaa rotua koskevaa tietoa.
2.3.1. Arkistoitava aineisto:
- SKL – FKK:n toimittama materiaali

 • näyttely- ja koetulokset
 • silmätarkastus-, polvitutkimus- ym. terveystarkastuslausunnot
 • muu aineisto

- jalostustarkastuspöytäkirjat
- jalostustiedustelut ja muu kasvattajilta ja koiran omistajilta saatu aineisto
- ulkomailta toimitettu aineisto
- muu toimikunnalle osoitettu materiaali
2.3.2. Rotujärjestön hallituksen ohjeitten mukaan julkaistavaksi valmisteltava materiaali:
- vuosikirjamateriaali
- rotujärjestön lehdessä julkaistava ajankohtainen informaatio
- lisäksi jalostustoimikunta laatii vuosittain sekä toimintasuunnitelman, että toimintakertomuksen, jotka molemmat julkaistaan
2.3.3. Jalostustoimikunta valistaa rotujärjestön jäseniä kaikissa koiran jalostusta ja kasvatusta koskevissa asioissa, sekä opastaa erityisesti uusia harrastajia ja kasvattajia tiibetinterrierin hoitoon, terveyteen, astutukseen ja synnytykseen, pentueen hoitoon, luovutukseen ym. liittyvissä kysymyksissä.
2.4. Jalostustoimikunta järjestää vuosittain jalostustarkastuksia. Jalostustarkastuksen voi suorittaa tehtävään nimetty rodun  ulkomuototuomari yhdessä jalostustoimikunnan jäsenen kanssa. Jokaisesta tarkastetusta koirasta laaditaan jalostuspöytäkirja, josta yksi kopio koiran omistajalle ja yksi jalostustoimikunnalle. Jalostustarkastuksiin osalliistuneet koirat kirjataan jalostustoimikunnan muistioihin.
2.5. Jalostustoimikunta järjestää vuosittain kasvattajaseminaarin, jona tarkoituksena on kartoittaa rodun kulloinenkin tilanne sekä informoida jäsenistöä ajankohtaisista, rotua koskevista asioista. Tarkoitus on myös syventää kasvattajien ja jalostustoimikunnan välistä vuorovaikutusta. Seminaarista laaditaan osanottajaluettelo ja muistio.
2.6. Jalostustoimikunta järjestää SKL – FKK:n ohjeiden mukaisesti ulkomuototuomareiden täydennyskoulutusta, sekä laatii täydennyskoulutusta varten ajankohtaisen tilannekatsauksen rodun ansioista ja virheistä.
2.7. Jalostustoimikunta antaa jalostusneuvontaa seuraavassa esitetyllä tavalla.

3. JALOSTUSNEUVONTA
Jalostusneuvonnan tehtävä on valistuksella ja suosituksilla ohjata tiibetinterrieri-rotua Suomessa sillä tavoin kuin jalostuksen tavoiteohjelma edellyttää.

Vuoden ensimmäisessä jäsenlehdessä ilmoitetaan jalostusneuvojan ja jalostustoimikunnan sihteerin nimi sekä yhteystiedot. Jalostustiedustelulomake julkaistaan ensimmäisessä jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla.

Jalostustoimikunta kokoontuu tarvittaessa. Kokouksen kutsuu koolle jalostusneuvoja. Jalostustoimikunta voi käsitellä esiin tulevat asiat ja yhdistelmien hyväksymiset myös sähköisesti. Kokous on päätösvaltainen, mikäli osallistujina on vähintään kolme jäsentä ja puheenjohtaja. Käsitellyistä asioista ja yhdistelmistä laaditaan muistio.
Jalostustoimikunta vastaa jalostustiedusteluihin kirjallisesti tai sähköisesti neljän viikon kuluessa kyselyn vastaanottamisesta. Urostiedusteluissa annetaan  vähintään kolme perusteltua urosvaihtoehtoa. Jalostussuositus on voimassa yhden vuoden. Toimikunta esittää kasvattajalle kaikki tiedossaan olevat riskit, joita esitettyihin suosituksiin sisältyy. Ellei narttu tai ilmoitettu uros toimikunnan mielestä ole sopiva siitoskoiraksi, on jalostustoimikunta oikeutettu ja velvollinen ilmoittamaan tämän mielipiteensä hyvin perustellusti nartun  omistajalle.

Jalostusneuvonta on maksutonta ja suositusluonteista, eikä sido kasvattajaa. Kasvattaja yksin on vastuussa kasvattamistaan pennuista ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.

4. JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN LAATUVAATIMUKSET
(voimassa 12.2.2022 alkaen)

4.1. Ikärajat
Nartut: Nartun tulee olla täyttänyt vähintään 18 kuukautta ennen ensimmäistä astutusta, suositellaan, että narttu olisi täyttänyt kaksi vuotta, eikä sitä käytettäisi jalostukseen sen täytettyä 8 ikävuotta. Nartun kunnosta ja jälkeläisten laadusta riippuen sillä tulisi teettää enintään 4 pentuetta. Pentueiden välin tulee olla vähintään 10 kuukautta (seuraava astutus saa tapahtua vasta, kun edellinen pentue täyttänyt 8 kk).
Urokset: Uroksen tulee olla täyttänyt vähintään 12 kuukautta ennen jalostukseen käyttämistä, suositellaan, että uros olisi täyttänyt kaksi vuotta.
Jalostustoimikunta voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen ikärajoituksiin.

4.2. Laatuvaatimukset
Luonne
Jalostukseen käytettävän uroksen ja nartun tulee olla luonteeltaan moitteeton ja rotumääritelmän mukainen. Vihaista, varautunutta tai arkaa tiibetinterrieriä ei saa käyttää jalostukseen.

Terveys
Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terve. Sekä uroksella, että nartulla tulee astutushetkellä olla PEVISA:n mukainen silmätarkastuslausunto.

PLL (primaari linssiluksaatio): Silmäpeilauksella tai geenitestillä PLL-sairaaksi todettua yksilöä ei saa käyttää jalostukseen, eikä oteta yhdistyksen jalostusneuvontaan. Yhdistelmän toinen osapuoli oltava geenitestattu PLL:n suhteen terveeksi tai tiedettävä terveeksi vanhempien perusteella. Suositellaan, että kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan PLL:n suhteen.

PRA (etenevä verkkokalvon surkastuma): Silmäpeilauksella PRA-sairaaksi todettua yksilöä ei saa käyttää jalostukseen, eikä oteta yhdistyksen jalostusneuvontaan. Yhdistelmän toinen osapuoli oltava geenitestattu PRA:n suhteen terveeksi tai tiedettävä terveeksi vanhempien perusteella tunnettujen PRA-mutaatioiden suhteen (tällä hetkellä PRA3 ja rcd4). Suositellaan, että kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan saatavilla olevilla PRA-geenitesteillä. Muita PRA-muotoja tunnetusti kantavaa ei oteta jalostusneuvontaan.

Katarakta (perinnöllinen kaihi): Silmäpeilauksella katarakta-sairaaksi todettua yksilöä ei suositella käytettäväksi jalostukseen, eikä oteta yhdistyksen jalostusneuvontaan (pois lukien diagnoosin “muu vähämerkityksinen katarakta” saaneet). Yksilö, jonka vanhemmalla tai jälkeläisellä on todettu kaihi, tulee yhdistää yksilöön, jolla ei ole kahdessa polvessa kaihiin sairastuneita lähisukulaisia (mm. puolisisarukset, isovanhemmat, lapsenlapset).

DP-LHX3 (aivolisäkeperäinen kääpiökasvuisuus): Yhdistelmän toinen osapuoli oltava geenitestattu kääpiökasvuisuuden suhteen terveeksi tai tiedettävä terveeksi vanhempien perusteella. Suositellaan, että kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan kääpiökasvuisuuden suhteen.

NCL (neuronaalinen seroidilipofuksinoosi): Yhdistelmän toinen osapuoli oltava geenitestattu NCL:n suhteen terveeksi tai tiedettävä terveeksi vanhempien perusteella. Suositellaan, että kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan NCL:n suhteen.

Lonkat: jalostukseen käytettävällä yksilöllä on oltava lonkkatutkimustulos ennen astutusta.

Kyynärät: jalostukseen käytettävällä yksilöllä on oltava lonkkatutkimustulos ennen astutusta.

Polvet: jalostukseen käytettävällä yksilöllä on oltava polvitutkimustulos ennen astutusta.

Selkä: Suositellaan, että jalostukseen käytettävällä yksilöllä on LTV-tutkimustulos ennen astutusta.

Muuta: Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla itsellään tai sen kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai täyssisarella) on vakava perinnöllinen tai perinnölliseksi epäilty sairaus. Jalostusneuvontaan ei oteta koiraa, joka sairastaa mm. jotain seuraavista: allergia, atopia, diabetes, perinnöllinen kaihi, kilpirauhasen vajaatoiminta, PRA, sydämen vajaatoiminta, munuaisten dysplasia/polynefropatia (RD/PNP) tai joka kärsii kyynär- tai lonkkadysplasian tai patellaluksaation vakavimmasta asteesta. Omistajan/jalostusneuvontaa pyytävän tulee ilmoittaa jalostustoimikunnalle tiedossaan olevista sairauksista.

Näyttelytulos
Jalostukseen käytettävällä uroksella ja nartulla tulee ennen ensimmäistä astutusta olla virallisesta näyttelystä (eli yli 9 kk iässä) vähintään laatuarvostelu EH (erittäin hyvä). Jalostustoimikunta voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen. Lisäksi suositetaan, että palkinto olisi saatu suomalaiselta tuomarilta tai rodun erikoistuomarilta.
Jalostustarkastuslausunto: Mikäli koiralta puuttuu virallinen näyttelytulos, sitä voidaan käyttää jalostukseen jalostustarkastuksen perusteella. Jalostuskelpoisuudesta tulee olla merkintä lausuntokaavakkeessa.

Jalostustoimikunta voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen laatuvaatimuksiin, esimerkiksi jalostukseen käytettävän uroksen korkean iän vuoksi.

4.3. Sukusiitos / monimuotoisuus
Yhdistelmän sukusiitoskertoimen suositellaan olevan enintään 4% tai pienempi 5 sukupolvessa. Yhdistelmän sukukatokertoimen suositellaan olevan vähintään 0,85 tai enemmän 5 sukupolvessa. Mikäli kasvattaja aikoo yhdistelmässään käyttää sukusiitoskerrointa 6,25% tai suurempi (esim. puolisisarparitus) tai sukukatokerrointa 0,75 tai vähemmän 5 polvessa, aikomus tulee perustella jalostustoimikunnalle, joka antaa asiasta kirjallisen lausunnon. Mikäli jalostustoimikunta katsoo yhdistelmän riskit niin ilmeisiksi, ettei voi sitä hyväksyä, ei kyseisestä yhdistelmästä syntyneitä pentuja oteta yhdistyksen pentuvälitykseen.
Jalostusneuvontaan ei oteta koiraa, joka on saanut jälkeläisiä enemmän kuin 5 % viimeisimmän sukupolven pentumäärästä (tällä hetkellä 35 pentua, sukupolvi 4 vuotta, luku tarkistetaan vuosittain). Hyvää jalostusnäyttöä omaavalle yli 8-vuotiaalle urokselle voidaan myöntää poikkeus pentuemäärän suhteen. Rajoitetun ajan käytössä olevien ulkomaisten urosten kohdalla voidaan tehdä poikkeuksia tapauskohtaisesti.

4.4. Siitoskoirien jälkeläisseuranta
Tietoja siitoskoirien jälkeläismääristä ja -laaduista seurataan.

4.5. Jalostuksesta poistaminen ja rekisterikiellon valmistelu
Jalostustoimikunta voi suosittaa kasvattajaa tai koiran omistajaa poistamaan jalostuksesta sellaisen uroksen tai nartun, joka on toistuvasti eri yhdistelmissä periyttänyt luonnevikaisia, vakavasti sairaita tai vakavia rotumääritelmän vastaisia virheitä omaavia jälkeläisiä. Suositus esitetään kirjallisena koiran omistajalle ja jätetään tiedoksi rotujärjestön hallitukselle. Jalostustoimikunta valmistelee tarpeen vaatiessa Suomen Kennelliiton määräysten mukaisen tapauskohtaisen rekisteröintikiellon vireillepanon. Rekisteröintikiellon valmistelusta ilmoitetaan kirjallisesti koiran omistajalle, kasvattajalle ja rotujärjestön hallitukselle.

5. PENTUVÄLITYS
Rotujärjestön kokous nimeää henkilön, joka hoitaa valtakunnallista pentuvälitystä. Pentuvälitykseen ilmoitetut pentueet julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Pentuvälitys ilmoittaa ostajille tiedot niiden kasvattajien pennuista, jotka jalostustoimikunta on hyväksynyt ja jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

- Pentue on jalostustoimikunnan hyväksymästä yhdistelmästä ja täyttää jalostuksen tavoiteohjelman ja jalostusohjesäännön vaatimukset.
- Kasvattaja on Suomen Kennelliiton ja Tiibetinterrierit ry:n jäsen ja noudattaa kasvatuksessaan näiden järjestöjen ohjeita.
- Kasvattaja on kirjallisesti tai sähköisesti ilmoittanut pentueensa pentuvälitykseen rotujärjestön voimassa olevalla lomakkeella.

Pentuvälitys on puolueetonta ja ilmoittaa ostajille kaikki tiedusteluhetkellä välityksessä olevat pentueet. Pentuvälitys antaa ostajille seuraavat tiedot:

 • Kasvattajan nimi, kennelnimi ja yhteystiedot
 • Pentujen syntymäaika, lukumäärä, sukupuolijakauma ja vanhemmat
 • Tarpeen mukaan pentuvälittäjä kertoo ostajille rodusta ja sen ominaisuuksista

  Pentuvälittäjä pitää toiminnastaan muistiota ja toimittaa sen jalostustoimikunnan kokouksiin. Kasvattajan pentueilmoitus on voimassa 3 kuukautta päiväyksestä lukien. Kasvattaja voi uusia ilmoituksensa ja hänen on myös ilmoitettava pentuvälittäjälle heti, kun välityksessä oleva pentue on myyty.


6. KASVATTAJAN JA UROKSEN OMISTAJAN VASTUU

6.1. Kasvattajan vastuu
Kasvattaja noudattaa Suomen Kennelliiton antamia, koiranjalostusta ja -kasvatusta koskevia ohjeita ja määräyksiä, sekä Tiibetinterrierit ry:n jalostuksen tavoiteohjelmaa, jalostusohjesääntöä ja muita rotujärjestön ohjeita. Kasvattaja luovuttaa pentunsa hyväkuntoisina aikaisintaan 7 viikon ikäisinä ja tekee jokaisesta myymästään tai sijoittamastaan pennusta kirjallisen sopimuksen ostajan tai vastaanottajan kanssa Suomen Kennelliiton voimassa olevalle sopimuslomakkeelle. Kasvattaja antaa jokaisen pennun mukaan kirjalliset hoito-, ruokinta- ja kasvatusohjeet. Kasvattaja on vastuussa siitä, että hän antaa myymiensä tai sijoittamiensa pentujen sekä niiden vanhempien luonteesta, terveydestä ja muusta laadusta oikeata tietoa ostajalle tai vastaanottajalle.

6.2. Uroksen omistajan vastuu
Uroksen omistaja antaa jalostukseen vain jalostuksen tavoiteohjelman ja jalostusohjesäännön vaatimukset täyttävän, luonteeltaan moitteettoman, rotumääritelmän mukaisen ja terveen uroksen.